De Groot Real Estate - Coaching & Counseling voor begeleiding bij toetsen VastgoedCert / NRVT of andere vastgoedkennisvraagstukken

VASTGOEDCOACHING


Individuele begeleiding bij toetsen (certificering en hercertificering) van VastgoedCert en NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) of groepsgewijze incompany-trainingen en expertsessies. Maatwerkoplossingen voor elk vastgoedkennisvraagstuk.


Vastgoedcoaching staat voor individuele begeleiding bij toetsen van VastgoedCert en NRVT (SVMNIVO) en/of groepstraining in vastgoedkennisvraagstukken.

De wereld verandert continu. Actuele gebeurtenissen beïnvloeden ieders vakgebied. Wetten en regels worden aangepast, onverwachte gebeurtenissen vinden plaats, de economie ontwikkelt zich positief dan wel negatief. Dit alles heeft invloed op vraag en aanbodkarakteristieken (zowel kwantitatief als kwalitatief) in vastgoed(deel)markten. Actuele vakkennis is nodig zodat accuraat ingespeeld kan worden op deze veranderingen. Vakkennis die op eigen initiatief wordt vergroot, dan wel via hercertificering bijgehouden wordt. Begeleiding hierbij is mogelijk, zowel individueel (vastgoedcoaching VastgoedCert/ NRVT) als groepsgewijs (in-company).

Individueel

Elke professional heeft zijn of haar eigen manier om vastgoedkennis eigen te maken. De één leert het best door theorie eerst goed te doorgronden; de ander door zo veel mogelijk praktijkervaring op te doen. Feit is dat het doel van vastgoedkennisverwerving altijd is het geleerde in de praktijk toe te passen.

Toepassing(svaardigheid) van kennis is één van de denkniveaus die voorkomt in de “Taxonomie van Bloom”. Dit model geeft de hiërarchie tussen verschillende denkniveaus aan. Bloom onderscheidt de volgende zes denkniveaus:

 1. Kennis reproductie;
 2. Inzicht;
 3. Toepassing;
 4. Analyseren;
 5. Synthetiseren;
 6. Evalueren.

Zoals te zien aan de nummering is hiërarchie aangebracht. Cijfer 1 staat voor het laagste niveau en cijfer 6 voor het hoogste. Om een bepaald niveau te verkrijgen, zullen eerst de voorgaande niveaus moeten zijn doorlopen. Om bijvoorbeeld kennis in nieuwe praktijksituaties te kunnen toepassen (niveau 3), zal eerst kennis moeten worden gereproduceerd (niveau 1; het “weten”) en inzicht moeten worden verkregen in de materie (niveau 2; het “snappen”).

Aanpak individuele begeleiding

Individuele begeleiding is per definitie maatwerk doordat denkniveaus verschillen. Iedere klant verschilt in leerstijl en ingangsniveau. Het is dan ook van wezenlijk belang om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte en leerstijl van de klant. Mijn aanpak bij individuele begeleiding (vastgoedcoaching) bij toetsen van VastgoedCert of NRVT is dan ook als volgt:

Stap 1: Behoefte-analyse

Allereerst brengen we het vertrekpunt van het begeleidingstraject in kaart. Hier komen vragen aan de orde als:

 • Gaat het om certificering of hercertificering?
 • Welke manier van leren wordt meestal gehanteerd door u?
 • Welke inhoudelijke kennisonderdelen vindt u lastig?
 • Welk type opgaven of toetsvragen vindt u moeilijk?
 • Et cetera.

Doel is zo goed mogelijk de wensen en eisen in kaart te brengen en het daaropvolgende begeleidingstraject aan te laten sluiten.

Stap 2: Plan van aanpak

Doel is om op de meest effectieve wijze het gestelde doel te behalen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de eisen die aan de betreffende toets of (her)certificering worden gesteld. Hier komen onderwerpen aan de orde als: wijze en mate van begeleiding, de inhoudelijke werkwijze, het tijdspad, de hoogte van de vergoeding en de weergave van elkaars verwachtingen. Een aanpak die toegesneden is op de persoonlijke situatie en behoefte. Maatwerk dus!

Stap 3: Start traject

De daadwerkelijke start van het begeleidingstraject, gebaseerd op het opgestelde plan van aanpak.

Zoals op de homepage aangegeven is begeleiding mogelijk bij een aantal basistheorietoetsen van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) of van VastgoedCert. Deze toetsen worden afgenomen door SVMNIVO. Begeleiding is mogelijk bij de toetsen Vastgoedeconomie, Financiën & Fiscaliteiten, Taxaties, Algemene Taxatieleer en onderdelen van Capita Selecta alsmede verschillende onderdelen van de hercertificering van RMT Wonen en RMT Bedrijfsmatig Vastgoed.

Naast de hiervoor besproken toetsen zijn er wellicht andere situaties, andere toetsen of andere vastgoedgerelateerde onderwerpen waarbij individuele begeleiding gewenst is. Neem hier contact op om samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Feit is dat het doel van vastgoedkennisverwerving altijd is het geleerde in de praktijk toe te passen

Groepen

Naast individuele begeleiding is het mogelijk om een op maat gemaakte in-company training of een expert-sessie in te huren. Ook hier wordt gestart met een behoefte-analyse (stap 1). Allereerst dient de doelstelling van de training helder te worden. Hierbij zullen diverse vragen besproken worden zoals:

 • Wat is de achtergrond van de medewerkers of collega’s?
 • Aan welke inhoudelijk kennisonderwerpen is behoefte?
 • Welke werkvormen wenst u in de training?
 • Maken we gebruik van ingebrachte casussen uit de dagelijkse praktijk van medewerkers of collega’s?
 • Et cetera.

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld (stap 2). Doel van het plan van aanpak is om, gebruikmakend van de behoefte-analyse, die werkvorm te vinden waarbij theorie en praktijk hand in hand gaat. Zodoende wordt maximaal effect bereikt voor de medewerkers of collega’s van uw organisatie. In het plan van aanpak worden een aantal zaken vastgelegd zoals onder andere het programma, de planning, de werkvormen, de hoogte van de vergoeding, eventuele aan te schaffen literatuur en de verdere wederzijdse verwachtingen.

Na akkoord op het plan van aanpak worden de afspraken in werking gezet (stap 3).

Nieuwsgierig geworden wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Neem hier contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.